VAŽNOST NAMAZA

Autor: Ibn Tejmija

Uzvišeni Allah objavio je Kur’an Vjerovjesniku, s.a.v.s., da ga objasni ljudima: ‚A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.‘ (En-Nahl, 44.) Poslanik, s.a.v.s., izvršio je tu obavezu na najbolji mogući način. Među najvažnije propise koje je objasnio ljudima i riječima i djelom je namaz.
Namaz u islamu ima izuzetnu vrijednost i važnost. Na to upućuju sljedeće činjenice:

1.  Namaz je drugi islamski šart, odmah poslije kelimei – šehadeta. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‚Islam se temelji na petero: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hadžu – ko je u mogućnosti.‘ (Buhari i Muslim)
Mnogi od nas znaju napamet islamske šarte ali, nažalost, ne obavljaju namaz koji je drugi temelj naše vjere i spada u obavezne ibadete. Mi znamo da smo stvoreni samo radi ibadeta, radi obožavanja Allaha, dž.š. Kaže Uzvišeni: ‚Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.‘ (Ez-Zarijat, 56.)

2.  Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako on bude prihvaćen, bit će primljena i ostala djela, a ako on bude odbijen bit će odbijena i ostala djela. Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: ‚Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit će neispravna i ostala djela.‘ (Tirmizi)
U kakvom si ti stanju, brate muslimanu, ako se ne klanjaš svome Stvoritelju?! Moraš znati da je namaz stub vjere bez koga vjera ne postoji. On je najvredniji tjelesni ibadet. Kaže Uzvišeni: ‚Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!‘ (Ta ha, 14.) Uzvišeni Allah je naredio vjernicima: ‚O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite‘ (El-Hadždž, 77.) Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: ‚Glava je islam a namaz je stub.‘ (Tirmizi)

3.  Namaz je jasan znak po kome se prepoznaju iskreni vjernici. Kaže Uzvišeni: ‚Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.‘ (El-Bekare, 1-3.) ‚Ono što žele – vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju‘ (El-Mu’minun, 1-2.)

4.  On je veza između roba i njegova Rabba. Rob u namazu doziva svoga Gospodara i moli Ga. Musliman obavlja namaz pod abdestom, u čistom stanju. Stoji pred svojim Gospodarom svaki dan ponizno i sa strahopoštovanjem zahvaljuje Mu na nebrojenim blagodatima koje mu je podario i moli Ga za oprost grijeha. Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: ‚Koji god musliman lijepo uzme abdest kada nastupi namasko vrijeme i obavi namaz sa strahopoštovanjem i propisno, time će mu Allah oprostiti prethodno učinjene grijehe, ukoliko nije činio velike, i tako je čitavo vrijeme.‘ (Muslim)

5.  Ko čuva namaz taj čuva svoju vjeru a ko ga izgubi taj gubi sve. Allah Uzvišeni nam je naredio da ga čuvamo: ‚Čuvajte namaze, redovito ih obavljajte, naročito središnji, i pred Allahom ponizno stojte.‘ (El-Bekare, 238.)

6.  Islam je u srcu čovjeka u omjeru zastupljenosti namaza u njegovu srcu. On ima od islama onoliko koliko ima od namaza. Namaz je znak raspoznavanja muslimana. Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.: ‚Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza.‘ (Muslim) ‚Ugovor koji je između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi taj je nevjernik.‘ (Tirmizi) Allah Uzvišeni kaže: ‚Obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju.‘ (Er-Rum, 31.)
Allah, dž.š., podstiče nas da namaz na vakat obavljamo, da ga ne odgađamo, a prijeti kaznom onima koji ga odgađaju i propuštaju: ‚A teško onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju.‘ (El-Ma’un, 4-5.)

7.  On je znak ljubavi između roba i Rabba i iskazivanja zahvalnosti na blagodatima.

8.  On odvraća čovjeka od razvrata i nevaljalih postupaka a pomaže mu da bude pokoran Allahu, dž.š. Uzvišeni kaže: ‚Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.‘ (El-Ankabut, 45.)

9.  Namaz je jedan od uzroka za spuštanje i dobijanje Allahove, dž.š., milosti. Uzvišeni kaže: ‚A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.‘ (En-Nur, 56.)

10.  Posljednja oporuka Poslanika, s.a.v.s., prije nego je preselio sa ovog svijeta, bila je: ‚Namaz, čuvajte namaz i one koji su u vašem vlasništvu!‘
Veliki su plodovi i rezultati kada se namaz obavlja u džematu s ostalim muslimanima:
a) Čuvanje namaza uzrok je da Allah ukabuli ostala dobra djela
b) Njime se postiže sreća u srcu a otklanjaju se tuga i briga. Uzvišeni kaže: ‚A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju.‘ (Er-Ra’d, 28.)
c) On sprečava čovjeka da čini razvrat i nevaljala djela
d) On je uzrok oprostu grijeha i povećanju stepena kod Allaha, dž.š.
e) Postiže se međusobno upoznavanje i povezivanje i zbližavanje muslimana tako da postaju poput jednog tijela.

Cijenjeni brate i poštovana sestro,
Na kraju, pozivamo vas iskreno da se odazovemo Allahovim, dž.š., pozivima, a On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Koji daje život i smrt. Uzvišeni Kaže:
‚O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas traži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.‘ (El-Enfal, 24.)

Nema nam života bez imana, namaza, zikra, dobrih djela. Cijenjeni brate i poštovana sestro! Odgovorni ste pred Allahom, dž.š., ukoliko namaz propuštate i u džematu ga ne obavljate. Spremite odgovor na pitanje koje će neizostavno doći! Neka odgovor bude ispravan! Pripazite se da ne budete u skupini onih za koje je Uzvišeni Allah kazao: ‚Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će sigurno nastradati.‘ (El-Mudžadele, 19.)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije