O RAMAZANU

Autor: Amr Halid

Ramazan je propisan druge godine po hidžri. Poslanik, s.a.v s., je postio devet ramazana. Ramazan je propisan iste godine kada je propisana i borba na Allahovom putu. Naredba o postu je objavljena u mjesecu šabanu, a o džihadu u mjesecu ramazanu, prije bitke na Bedru, znači, nakon mjesec dana.

Kakva je veza između posta i džihada, pa da budu propisani iste godine u približno vrijeme? Veza je veoma čvrsta, jer je post zapravo džihad sa samim sobom. Kada pobjediš u borbi sa samim sobom, spreman si boriti se sa neprijateljem. Nije slučajnost što su najveća osvajanja i najveličanstvenije pobjede bile u mjesecu rama­zanu: Bitka na Bedru, Osvajanje Mekke, Bitka na Kadisiji, Bitka Ajnu Džalut, Osvajanje Andaluzije, Bitka na ostrvu Rodos, Bitka Nehaved, 6. oktobra, 1973. godine, sve ove bitke su se odigrale u mjesecu ramazanu.

Zbog veličine snage koju borba sa samim sobom daje čovjeku u borbi protiv neprijatelja, stanje muslimana se može promijeniti samo sa trudom postača. Kada budeš želio da islam trijumfuje i povrati svoje dostojanstvo, ti se potrudi postiti istinskim i potpu­nim postom. Ove godine ćemo postiti istinskim postom, jer jedino na takav način možemo promijeniti stanje muslimana.

Da li je post propisan odjednom? Ne, već je propisan u dvije etape. Prva etapa je dobrovoljna. Kada je Poslanik, s.a.v.s., učinio hidžru, u Medini su Jevreji postili Ašuru, pa je Poslanik, s.a.v s., rekao: „Nama je preči Musa nego jevrejima.“ Oporučio je da se ovaj dan posti, ali nije bila obaveza. Nakon određenog perioda, post je prerastao u obavezu.

Post kao stroga obaveza je prošao kroz dvije etape. Prva etapa je bila veoma teška, dok je u drugom dijelu olakšano. U početku je bilo propisano, ako bi čovjek zaspao poslije akšama ili klanjao jaciju, ne bi mogao jesti sve do narednog dana po akšamu. Ako bi nekim slučajem zaspao, a nije se iftario, ne bi se mogao iftariti sve do akšama narednog dana. Čovjek, ako bi zaspao po akšamu, nije mogao imati odnos sa suprugom i jesti hranu sve do akšama nare­dnog dana. To je uzrokovalo nekoliko događaja. Omer je jednom došao kod svoje supruge nakon akšama i zatekao je kako spava. On je pozvao u postelju, ali je ona rekla da je zaspala i da joj je sada odnos sa mužem haram. Ali on je tvrdio da nije zaspala. Sutra­dan je otišao Allahovom Poslaniku, s.a.v s., i upitao ga: „Poslaniče, imam li ja ikakva opravdanja kod Allaha?“.

Drugi slučaj se odnosi na čovjeka koji je došao sa njive umo­ran i gladan, pa je rekao ženi da mu pripremi iftar. Ona je otišla, ali kada se vratila, zatekla je muža kako spava. On je nastavio postiti naredni dan, ali se onesvijestio. Nakon toga je objavljen ajet:

Dozvoljava vam se da se u njima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo taško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i’tikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili.(Kur’an, El-Bekare 186)

Zbog čega je post na početku bio veoma težak, pa poslije je stiglo olakšanje? Kako bi osjetili Allahovu milost prema nama. Nama je upućena poruka: „Pogledajte Moju milost prema vama. Bilo vam je naređeno da klanjate 50 namaza, pa je skraćeno na 5 namaza!“. Zamisli da čovjek uvečer, u 8 sati, klanja neki farz koji je, na primjer, 44. po redu! Uzvišeni nam Allah želi kazati da je Njegova milost prema nama široka i velika.

Mudrost posta

Da li nam je post propisan kako bi gladovali i žednjeli? Šta se mora ostvariti tokom posta?

Ajet je u ovome jasan i nedvosmislen:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.(Kur’an, El-Bekare 183)

Ako si postio, bit ćeš bogobojazan. Ako si izišao iz ramazana, a nisi postao bogobojazan, nisi postio istinskim postom. Bogobo­jaznost je da činiš ono što ti je Allah naredio i da ostavljaš ono što ti je zabranio.

Ramazan kao šefa’adžija

Ramazan i njegovo zauzimanje… Dokaz Allahove ljubavi prema Svojim robovima… Kako će se post zauzimati za nas? Kako će nas očistiti od malih i velikih grijeha? Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do rama­zana, brišu hrđave postupke“.

Iz ovoga hadisa vidimo da su za neke grijehe dovoljni samo dnevni namazi. Za neke malo teže je potrebna džuma, dok je za one teže potreban ramazan.

Allahov Poslanik, s.a.v:s., bi, kada bi došao mjesec šaban, govorio: „Allahu, daj nam blagoslov u šabanu i daj da dočekamo rama­zan!“ Allahov Poslanik, s.a.v s., nikada nije molio Allaha da mu produži život, već je govorio: „Volio bih da budem ubijen.“ I:„Šta ja imam sa dunjalukom?“ Ali je molio Allaha da mu produži život kako bi dočekao ramazan. On bi ovo govorio, iako su mu svi grijesi bili oprošteni i obećan mu najveći stepeni u Džennetu. Ovo je vrijednost ramazana.

Zauzimanje ramazana

Šta znači to da će se ramazan i Kur’an zauzimati za vjernike na Sudnjem danu? Pogledaj ovaj hadis:

„Kur’an i post će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‚Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i ostale pro­htjeve, pa mi dopusti da se zauzmem za njega‘. Kur’an će reći: ‚Ja sam ga odvratio od noćnog  spavanja, pa me učini njegovim zago­vornikom‘, i Allah će im to dopustiti.“

Kada te grijesi budu opteretili, doći će post i Kur’an i za tebe se zauzimati, pa će im Allah dozvoliti zauzimanje. Zamisli, farzovi koje ti je Allah naredio se zauzimaju za tebe!

Kako to da se grijesi događaju i pored toga što su šejtani povezani?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg prenose Buhari i Muslim, kaže:

„Kada nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, zatvore se vrata Džehennema i uvežu se i bace u okove šejtani.“

Da li je ovo otvaranje džennetskih i zatvaranje džehennem­skih vrata samo metafora ili se to stvarno događa? Učenjaci kažu da se vrata Dženneta otvaraju, vrata Džehennema zatvaraju i da se šejtani stvarno bacaju u okove. Pogledajte Allahove ljubavi prema nama! Kako se, onda, i pored vezivanja šejtana, dešavaju grijesi? Postoji loša duša. Tvoja duša i tvoja strast su ti koji te navode na grijeh tada, a ne šejtan, jer je šejtan bačen u okove.

Ramazan će svjedočiti protiv tebe na Sudnjem danu. Čudno je da neki ljudi čine više grijeha tokom ramazana nego vani. Duše takvih ljudi u sebi nose više zla od samih šejtana. Allahov Poslanik, s.a.v s., kaže:

„Kada dođe mjesec ramazan, pozivač pozove: ‚O vi koji želite dobro, pristupite, a vi koji želite zlo omanjite. Allah ima one koje oslobađa od Vatre u ramazanu.‘ I tako svaku noć.“

Zbog čega ne bismo postili sve dok ne budemo oslobođeni vatre. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Postaču se, pri iftaru, dova ne odbija.“

Tvoja dova, u trenutku iftara je sigurno primljena. Allahov Poslanik, s.a.v s., je rekao:“Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi.“

Onaj ko proživi ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi, zaslužuje da bude licem položen u zemlju. U hadisi-kudsiju stoji:

„Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. Post je Moj i Ja za njega nagrađujem. Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi, neka ne viče i bezumno se ponaša. Ako ga neko bude opsovao, neka kaže: Ja postim, ja postim!“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz postačevih usta je kod Allaha, dž.š., bolji od mirisa miska.“

„Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se iftaru kada se sretne sa svojim Gospodarom, radovat će se svom postu.“

Bogobojaznost u mjesecu ramazanu

Da li moraš svakodnevno biti na najvećem stupnju bogobo­jaznosti? Naravno da to ne možeš postići. Ali bogobojaznost mora preovladati u tvome životu. Svaku večer ramazana, prije nego kreneš u postelju, moraš sebe zapitati: Šta sam ja danas uradio? Ako si u 60% djela bio bogobojazan, onda je to dobro, ako si u 80% njih bio bogo­bojazan, onda je bogobojaznost ovladala tvojim životom. Neka ti je mubarek, tebi su oprošteni grijesi i ti si spašen od Džehennema.

Mi postimo zato što nam post pomaže u bogobojaznosti. I ako bi istinski postili, onda bi bili bogobojazni. Žena koja, nakon ramazana, ostavi svoju mahramu, treba plakati nad svojim stanjem. Šta je tek sa onom koja je uopće ne stavlja?

Oni koji počnu u ramazanu klanjati namaze u džamiji i nakon ramazana to nastave, ostvarili su cilj koji ramazan od njih traži. Ista tako, one žene koje su počele učiti Kur’an u toku ramazana i sa tom praksom nastavile kasnije, i one su ostvarile cilj ramazana: da biste bili bogobojazni… Riječ leallekum, upotrijebljena u Allahovim riječima, označava sigurnost, iako u običnom govoru znači možda. Allah ti poručuje: ako budeš istinski postio, bit ćeš bogobojazan.

Ja govorim sa uvjerenjem, Allah je svjedok toga, da sam vidio veliki broj ljudi koji su iz ramazana izišli kao bogobojazni, iako se mislilo da je to nemoguće. Ti mladići i te djevojke su izišli iz ramaza­na bolji nego što su ušli u ramazan i oni su postigli pravi cilj posta.

Šta u postu donosi bogobojaznost?

Post jača našu unutarnjost, a slabi sve drugo. Post znači uste­zanje od hrane, pića i tjelesnih prohtjeva od zore do akšama. U takvom stanju, dominacija tijela nad dušom slabi. Sva Allahova stvorenja su stvorena od jedne materije. Meleki su stvoreni od svje­tlosti, džinni od vatre… Samo je čovjek stvoren od dva elementa: tijela i duše. Tijelo je poput vanjske opne u čijoj unutarnjosti se nalazi duša. Oba ova dijela dolaze iz različitih izvora: izvor tijela je prašina i zemlja, dok je izvor duše udahnuće sa nebesa.

Polovina čovjeka je sa Zemlje, a druga polovina sa nebesa. Unutar tebe se nalaze ove suprotnosti. Duša je zarobljena u tijelu i ne može se iz njcga osloboditi, osim kada joj to tijelo omogući. Svaki od ovih čovjekovih dijelova ima sebi odgovarajuću hranu. Hrana za tijelo raste na Zemlji, jer je i tijelo stvoreno od zemlje; dok hrana duše dolazi sa nebesa, jer je i duša sa nebesa. Hrana tijela je jelo, piće i strasti, dok je hrana duše Kur’an, namaz, sjećanje na Allaha i sadaka.

Kao što tijelo osjeća potrebu za hranom, tako i duša osjeća potrebu za bogobojaznošću. Da bi čovjekov život bio ispravan, nužno je uspostaviti ravnotežu između tijela i duše. Post dolazi i zaustavlja hranu predviđenu za tijelo, nudeći duši njenu hranu. Tako duša jača, a sa njom i bogobojaznost.

Prvi rezultat posta je oslobađanje duše okova tijela. Seksualni poriv je, po riječima psihologa, najsnažniji poriv i glavni pokretač većine čovjekovih postupaka. Post zaustavlja i ovo. Post regulira hranu, piće i strasti i tako jača bogobojaznost. Post pomaže čovjeku u borbi sa samim sobom, jača društvene veze među ljudima i bliži dobre. Dakle, mudrost i cilj posta je bogobojaznost!

Noć vrjednija od 84 godine

Šta je Allahov Poslanik, s.a.v s., kazao o ovoj noći i kako je opi­sao? A mi…? Kako se mi za nju pripremamo? Kada je očekujemo?

Selman El-Farisi prenosi: „Allahov Poslanik, s.a.v s., nam je jednom držao predavanje, pa je rekao: ‚O ljudi, došao vam je veliki i mubarek mjesec. Mjesec u kojem je Kaderska noć koja je vrjednija od hiljadu mjeseci.'“ Zamisli, noć vrjednija od 84 pune godine! Ako budeš Allahu ibadet činio u noći kaderskoj, računat će ti se da si ibadet činio punih 84 godine uzastopno. Ako budeš klanjao dva rekata namaza u ovoj noći, kao da si klanjao 84 godine; ako udijeliš sadaku, kao da si je udjeljivao 84 godine. Zamisli koliko će otežati vaga tvojih dobrih djela nakon ove noći provedene u ibadetu!

Ovdje ne treba misliti da je dovoljno samo otići u džamiju 27. noći mjeseca ramazana. U pitanju je mnogo više, u pitanju je trud i zalaganje da se pronađe ova noć.

„O ljudi, došao vam je veliki i mubarek mjesec. Mjesec u kojem je Kaderska noć koja je vrjednija od hiljadu mjeseci. Allah je post u njegovim danima učinio obavezom, a klanjanje noćnog namaza dobrovoljnim ibadetom. Ko se Allahu u ovom mjesecu pri­bliži dobrim djelom, kao da je učinio farz van njega…“ Ko bude klanjao dva rekata nafile kao da je klanjao neki farz, a ko bude udijelio sadaku kao da je udijelio obavezni zekat.

Ovo slijedi onome ko obavi nafilu. Šta je sa onim ko obavi kakav farz? Onaj ko u ramazanu obavi farz kao da je obavio 70 far­zova van ramazana. Ako budeš u ramazanu klanjao podne, raču­nat će se kao 70 farzova, svaki pomnožen sa deset sevaba i imamo 700 sevaba. Ako budeš klanjao namaz u džematu, imat ćeš 18.900 dobrih djela, a u običnim danima to je 27 sevaba. Zamisli koliko samo pet dnevnih namaza donosi dobrih djela!

U hadisu stoji: „Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. To je mjesec smiraja i mjesec u kojem se po­većava nafaka vjernicima. Ko pripremi iftar postaču, to će mu biti oprost grijeha, oslobođenje od vatre, i imat će nagrade koliko i onaj što je postio, a da se njemu neće oduzeti ništa od njegove nagrade.“  Ashabi rekoše: „Allahov Poslaniče, nema svako od nas nešto čime će pripremiti iftar postaču.“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Allah će nagraditi onoga ko postaču pruži hurmu, čašu vode ili mlijeka.“

Šta ti slijedi ako pružiš iftar postaču? Oprost grijeha! Osloba­đanje od vatre! I dobit ćeš nagradu kao i postač, s tim da se njemu neće nimalo umanjiti od njegove nagrade.

Ovo je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost grijeha, a kraj izbavljenje od vatre. Ovakav redoslijed je zbog toga što mi u ramazan ulazimo sa grijesima. Da bi ti Allah oprostio grijehe, treba prvo da ti ukaže milost. Kada ti ukaže milost, On ti oprosti grijehe; a kada ti oprosti grijehe, On te izbavi iz vatre. Čuvaj se da te ne mine magfiret u deset srednjih dana ili da ne stekneš oslobođenje od vatre, jer si zanemario prve dvije trećine ramazana.

U drugom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v s., kaže: „Došao vam je mjesec ramazan, mjesec bereketa. Allah vas u ovom mje­secu pokriva, na vas spušta milost i smanjuje vaše grijehe i uslišava dove. Gleda u vaše nadmetanje u činjenju dobra i ponosi se vama pred svojim melekima. Pa pokažite pred Allahom da činite dobro. Nesretnik je onaj ko bude uskraćen od Allaha.“

Proživi ovaj mjesec radi Alaha kako bi bio osloboden vatre i pogledaj sljedeći Poslanikov, s.a.v.s., hadis: „U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će ući postači na Sudnjem danu i više niko osim njih. Reći će se: ‚Gdje su postači?‘. Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući.“

Allahov Poslanik, s.a.v s., je rekao u Džennetu, nije rekao Džennetima. Da je rekao ovako, to bi značilo da su ova vrata van Dženneta. Ali, ova vrata su u Džennetu i to je posebna nagrada. Tada će se pozvati dženetlije koji su istinski postili. Svi dženetlije su postači, ali se post razlikuje od čovjeka do čovjeka.

Želiš li ući na vrata Er-Rejjan? Nema problema, zato je tu ramazan. Ako si sposoban postiti istinskim postom, sa svim onim što on zahtjeva, bit ćeš od onih koji će ući na ova vrata. Zamisli svoga dostojanstva i ponosa kada čuješ poziv: „Gdje su postači?“, a ti podigneš ruku!

Ima i nešto ljepše. Zbog čega su ova vrata nazvana imenom Er-Rejjan – Žeđ? Zar nisi iz Poslanikove, s.a.v.s.,  ruke popio gutljaj nakon kojeg nikada nećeš ožednjeti? Šta se krije iza ovih vrata u Džennetu? Er-Rejjan će ti dati sve ono od čega si se tokom posta odrekao. Bit ćeš pozvan dobiti džennetski dvorac, uživati u nje­govim blagodatima kakvim nema premca. Plemeniti ajet kaže: U njemu će imati sve što požele.

U hadisu kojeg bilježi Taberani stoji: „Džennet se iz godine u godinu uljepšava za ramazan.“

Dok ti postiš, Džennet se uljepšava i priprema da te prihvati. U nastavku hadisa stoji:„Kada dođe ramazan, Džennet kaže: ‚Allahu moj, odredi mi u ovom mjesecu od Tvojih robova moje stanovnike.‘  A hurije govore: ‚Allahu naš, daj nam u ovom mjesecu od Tvojih robova muževe.'“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ko u ovom mjesecu sačuva sebe, pa ne bude pio alkohol, ne bude na vjernika iznio potvoru i u njemu ne učini grijeh, Allah će ga svake večeri oženiti jednom od hurija i izgraditi mu dvorac u Džennetu od zlata, srebra i dragog kamenja. Kada bi se svi ljudi okupili u njemu, ne bi bili ništa veći od kozijeg konopca na dunjaluku.“

Zar nećeš postiti ramazan? Poslušaj Poslanikove, s.a v.s., riječi:

„Ko isposti ramazan, vjerujući da je to obaveza i nadajući se nagradi za to, oprostit će mu se prijašnji grijesi.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Ko klanja u ramazanu (nafile), vjerujući da je to obaveza i nadajući se nagradi za to, oprostit će mu se prijašnji grijesi.“

Vjerujući, znači, radi Allahovog zadovoljstva. Isto tako, čovjek se svakodnevno mora sjećati i razmišljati o nagradi koja mu slijedi. Postio si 30 dana. Allah ti je oprostio grijehe koje si ranije činio. Drugi hadis je došao kao olakšanje vjernicima, jer nije kazano ko klanja svaku noć teravije vjerujući i nadajući se nagradi. Zatim dolazi i drugo olakšanje:

„Ko provede Lejletul-kadr u iskrenoj vjernosti, računajući na stjecanje njenih blagodati, oprostit će mu se prijašnji grijesi.“

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije