VAŽNOST I VELIČINA NAMAZA

Autor: Šejh Ebu Abdullah Musned ibni Muhsin El-Kahtani

Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, časnu mu porodicu i ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost i veličinu namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika po kojima je jedinstven i iznad drugih ibadeta, što pomaže muslimanu, sa Allahovom pomoći, da drži do njega. To je najveća vanjska oznaka islama oko čega se saglasila ulema – islamski učenjaci, a Uzvišeni Allah kaže prijevodu značenja: „A onaj koji veliča Allahove propise, pa to je od pobožnosti srca.“ (El-Hadždž, 32.)

Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:

1.    Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio nakon vjerovanja u Njega i tewhida (ispovjedanja Njegove jednoće) je namaz. Naredio ga je Uzvišeni prije posta i zekata i hadža i drugoga od propisa islama.

2.    To je najveći temelj islama nakon kelimei šehadeta. Veći je od posta i zekata i hadža i drugih propisa islama.

3.    Najveća vanjska oznaka islama. To je nešto najveće čime se musliman razlikuje od drugih ljudi i nešto najveće što ukazuje na prisutnost islama i muslimana.

4.    To je najbolje djelo muslimana, kao što je rečeno u hadisu: „I znajte da je vaše najbolje djelo namaz.“ (Ahmed)

5.    Naređen je na nebu prilikom događaja Israa i Miradža, za razliku od ostalih temelja islama koji su naređeni na Zemlji posredstvom meleka Džibrila.

6.   Naređen je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet čine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i džini. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ja čujem zvuk (kao kada je natovarena životinja teretom) neba, a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj, a da na njemu nije melek na sedždi ili kijamu.“ (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-Sahih)

7.    Prvo što se naređuje muslimanu dok je mali, kao što je spomenuto u hadisu: „Naređujte svojoj djeci namaz u sedmoj godini…“ (Ahmed i Ebu Davud)

8.    Posljednje što je oporučio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, kao što je prenešeno u hadisu: „Namaz, namaz i oni koji su u vašem posjedu.“ (Ahmed i Nesai)

9.    Ne spada sa muslimana obaveza klanjanja sve dok je zadužen, osim žene u mjesečnom i čišćenju poslije poroda, tako da musliman klanja na putu i u strahu i bolesti, kako je u mogućnosti, za razliku od posta i zekata i hadža koji spadaju uz postojanje opravdanja.

10.   Nije navedeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je ostavljanje bilo čega od djela islama kufr, osim namaza, kao što je u hadisu: „Zaista je između čovjeka i kufra i širka ostavljanje namaza.“ (Muslim), a u drugom hadisu: „Razlika između nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi taj je uznevjerovao.“ (Sunen)

11.    Posljednje što gubimo od svoje vjere, kao što je spomenuto u hadisu: „a posljednje što ostaje od njihove vjere je namaz… (Albani ga ubraja u hasen hadise – Sahihul Džami)

12.    Allah ga je nazvao imanom i spomenuo iman umjesto njega, kao što je u riječima Uzvišenog: „Neće Allah dati da propadne vaše vjerovanje.“ (Prijevod značenja, El-Bekara, 143.)

13.    Najbliže je rob svome Gospodaru u namazu kada je na sedždi, kao što je to pouzdano preneseno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u Sahihu Muslima.

14.   Najveći uzrok koji omogućava druženje sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu, jer je rekao, sallallahu alejhi ve sellem, onome koji mu je tražio društvo u Džennetu: „Pomozi me u pogledu sebe mnoštvom sedždi.“ (Muslim)

15.    Razlikuju se njime mu’mini od munafika na Kijametskom danu po sedždi, kao što je u riječima Uzvišenog: „Na Dan kada se otkrije Noga i budu pozvani sedždu da učine, pa ne mognu.“ (Prijevod značenja, El-Kalem, 42.)

16.    Najveći i najistaknitiji znak po kojem će Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poznati svoj ummet na Sudnjem danu, kao što je u hadisu: „Moj ummet će biti prozivan na Sudnjem danu po bijelim oznakama od tragova abdesta …“ (Buhari i Muslim)

17.    Čuva klanjača na Sudnjem danu makar ušao u Vatru, kao što je obavijestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: „Zabranio je Allah dž.š., Vatri da jede tragove sedžde.“ (Buhari i Muslim) A to je iz počasti prema namazu.

18.    Najveće što štiti muslimana od razvrata, nevaljalština i zala, kao što je u riječima Uzvišenog: „Zaista namaz spriječava od razvrata i nevaljalštine.“ (Prijevod značenja, El-Ankebut, 45.) Sve dok musliman čuva svoj namaz on je u zaštiti i sigurnosti od upadanja i tonjenja u nemoral i nevaljalštine.

19.    Najveće što štiti krv nakon imana – vjerovanja u Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: „Pa ako se pokaju i uspostave namaz i daju zekat oslobodite njihov put.“ (Prijevod značenja, Et-Tewbe, 5.) U hadisu stoji: „Meni je zabranjeno ubijati klanjače.“ (Ebu Dawud i Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise – Sahihul Džami, br. 2506.)

20.    Naredio je Allah da se potpomognemo namazom. Kaže Uzvišeni: „Potpomozite se stpljivošću i namazom, a zaista je to teško osim bogobojaznima.“ (Prijevod značenja, El-Bekare, 45.) I kaže Uzvišeni: „O vjernici! Potpomozite se stpljivošću i namazom.“ (Prijevod značenja, El-Bekare, 153.)

21.    „Kada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nešto pogodilo ili ga rastužilo odmah bi se namazu predao.“ (Ahmed i Ebu Dawud) Namaz najviše koristi muslimanu u prevazilaženju briga i potištenosti u njegovom svakodnevnom životu.

22.    Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi dozivao: „O Bilalu, ikameti za namaz, odmori nas njime.“ (Ahmed i Ebu Dawud) Namaz je imanska stanica na kojoj se odmara mu’min od teškoća svakodnevnog života i njegovih briga.

23.   Radost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u hadisu: „Učinjena mi je radost u namazu.“ (Ahmed), on je takođe radost svakog muslimana koji je svjestan njegove veličanstvenosti i veličine stajanja pred Uzvišenim Allahom, tako da je u namazu krajnja radost i rahatluk.

24.    Mjerilo ostalih djela, kao što je rekao Omer ibnul Hattab, radijallahu anhu,: „Onaj koji ga čuva taj drugo još više pazi, a onaj koji ga zapostavi, taj drugo još više zapostavlja.“

25.    Mjerilo za poznavanje našeg mjesta kod Uzvišenog Allaha. Kaže imam Ahmed, rahimehullah,: „Onaj koji želi da zna svoj položaj kod Allaha neka vidi položaj namaza kod sebe.“

26.    Sve radnje u njemu su tewhidullah – ispoljavanje jednoće Uzvišenog Allaha, kao što je Njegovo veličanje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje šehadeta, poniznost, pokornost i skrušenost pred Uzvišenim, tako da se u njemu sastaju najveći ibadeti (Allahu ugodna djela).

•  Direktan razgovor između roba i njegovog Gospodara, pa kada klanjač uči Fatihu izgovarajući: „Elhamdu lillahi Rabbil alemin“, kaže Allah: „Hvali Me moj rob.“, a kada prouči: „erRahmani rRahim“, kaže Allah: „Pohvalio Me moj rob.“, a kada prouči: „Maliki jeumi ddin“, kaže Allah: „Veliča Me moj rob.“… (Muslim.) Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Kada je neko od vas u svom namazu on razgovara sa svojim Gospodarom.“ (Buhari i Muslim).
•  Prvo za što će polagati račun rob na Sudnjem danu, kao što je u hadisu kojeg prenosi imam Ahmed i Ebu Davud i Nesai, a u jednom rivajetu: „Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala djela, a ako je neispravan, neispravna su mu i ostala djela.“

•  Največi uzrok oprosta grijeha. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Koji god musliman kada nastupi obavezni namaz lijepo uzme abdest i bude skrušen i ruku obavi kako treba, bude mu otkupom za prošle grijehe, ako ne učini veliki, i tako cijelo vrijeme.“ (Muslim). Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Šta mislite da je rijeka pred vratima nekog od vas u kojoj se kupa svaki dan pet puta, hoće li mu ostati išta od nečistoće?“ „Neće ostati nikakve prljavštine.“ – rekoše. To je primjer pet namaza kojima Allah briše grijehe.“ (Buhari i Muslim)
•  Najveći uzrok uspjeha na dunjaluku i Ahiretu nakon vjerovanja u Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: „Uspjeli su vjernici koji su u svom namazu skrušeni.“ (Prijevod značenja, El-Muminun, 1 – 2)
•  Najveći uzrok čišćenja duše i njenog oslobađanja od malodušnosti, straha, škrtosti i lošeg ponašanja. Kaže Uzvišeni: „Zaista je čovjek stvoren malodušan, kada ga nevolja snađe brižan je, a kada mu je dobro nepristupačan je, osim klanjača.“ (Prijevod značenja, El-Mearidž, 19- 22)

•  Največi uzrok povečanja opskrbe. Kaže Uzvišeni: „Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo opskrbu od tebe. Mi tebe opskrbljujemo, a samo bogobojaznima pripada lijep svršetak.“ (Prijevod značenja, Ta-Ha, 132.) Ko uspostavi namaz na način kako je naređeno i bude ustrajan u tome, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.
•  Ko bude čuvao namaz ima obećanje kod Allaha da će ga uvesti u Džennet. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Pet namaza koje je naredio Uzvišeni Allah, onaj koji lijepo uzme abdest za njih i klanja ih na vrijeme i upotpuni njihov ruku i skrušenost, takav ima kod Allaha ugovor da mu oprosti, a u drugoj predaji, da ga uvede u Džennet, a onaj koji tako ne učini, takav nema ugovora kod Allaha, ako hoće oprostiće mu, a ako hoće kazniće ga.“ (Ahmed i Ebu Davud)
•  U njemu klanjač nije zabavljen ničim drugim. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista u namazu ima posla.“ (Buhari i Muslim)
•  To je stub vjere, kao što kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Glava je islam, stub je namaz., a njegov vrh je borba na Allahovom putu.“ (Ahmed i Tirmizi) Namaz je najveće na čemu stoji vjera.
•  Uslovio je Uzvišeni Allah za njega najpotpunije stanje čistoće, lijepe odjeće i okretanja prema Kibli, što nije uslovio u drugima.
•  Čekanje namaza je stražarenje na Allahovom putu, kao što je u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Hoćete li da vam ukažem na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene? Hoćemo Allahov Poslaniče. Rekoše, „Upotpuniti abdest u teškoćama i mnoštvo koraka ka džamijama i isčekivanje jednog namaza nakon drugog, to je stražarenje, to je stražarenje.“ (Muslim).
•  Naredio je Allah Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ustraje u njemu, kao što je u riječima Uzvišenog: „Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome.“ (Prijevod značenja, Ta-Ha, 132.) iako je naredba da se ustraje u svim ibadetima kao što je u riječima Uzvišenog: „Ibadet Mu čini i ustraj u ibadetu Njemu.“ (Prijevod značenja, Merjem, 65.) To je zbog veličine važnosti namaza, a uz strpljivost potrebna je ustrajnost.
•  Prvo čime se dočekuje novorođenče je da mu se uči ezan u uho, a posljednje čime se ispraća musliman sa ovoga svijeta je dženaza namaz. Istinu je rekao onaj koji kaže: „Učenje ezana kod rođenja djeteta, a odgađanje do smrti mu namaza, dokaz je kratkoće ljudskog života, kao što je između ezana i namaza.“
•  Prvo za čijim ostavljanjem će žaliti stanovnici Vatre na Sudnjem danu i zbog čega će biti koreni. Kaže Uzvišeni: „Šta vas je u Sekar dovelo?“ „Nismo“ – reći će – „bili od onih koji su klanjali.“ (Prijevod značenja, El-Muddesir, 42. i 43.)
•  Onaj koji čuva namaz biće mu svijetlom i dokazom i spasom na Sudnjem danu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: „Ko ga čuva biće mu svijetlom i dokazom i spasom na Sudnjem danu. A onaj ko ga ne čuva neće mu biti svijetlom niti dokazom niti spasom, a na Sudnjem danu biće sa Karunom i Faraonom i Hamanom i Ubejj ibni Halefom.“ (Ahmed i Ibni Hibban), a to je sahih hadis.
I na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje veličina njegovog položaja kod Uzvišenog Allaha. Molimo Allaha da nas učini od onih koji veličaju Njegove propise, koji čuvaju namaz, koji ga uspostavljaju kako treba, koji su skrušeni u njemu i sretni sa njim i na dunjaluku i na Ahiretu.
Hvala Allahu Koji nas je uputio ovome, a mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio i salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda i na njegovu porodicu i drugove.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije