Poruke i pouke sure El-Asr

Autor: Ahmed Adilović

Tako Mi vremena! Čovjek je , zaista , na gubitku – osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje!

Jedna od karakteristika i mu’džiza Allahovog govora jeste da je on neiscrpan i da ljudi iz Kur’ana nikada ne mogu izvući sve pouke i poruke koje se u njemu kriju. A one su od izuzetne važnosti, kako za ljude u cjelini tako i za pojedince. Zato su islamski učenjaci – posebno mufessiri – napisali ogroman broj kompletnih ili djelimičnih tumačenja kur’anskog teksta. Posebno interesantna disciplina u njihovim komentarima Kur’ana jeste izvođenje pouka i poruka koje se nalaze u Kur’anu. Nekada su one vidljive na prvi pogled, a nekada treba „zaroniti“ u dubinu kur’anskog teksta da bi se do njih došlo. Neki mufessiri u svojim tefsirima stavljaju akcenat na tu oblast, što je od posebne koristi za njihove čitaoce koji se žele okoristiti kur’anskim porukama u praktičnom životu.

Sura El-Asr jedna je od najkraćih Kur’anskih sura, ali je zbog pouka i poruka koje se u njoj nalaze izuzetno značajna. Tako Bejheqi u djelu Šu’abu-l-iman navodi predaju u kojoj stoji da bi dva ashaba, kada bi se rastajali, obavezno jedan drugom učili ovu suru, nakon čega bi se selamili. Također se navodi da je Šafija za nju rekao: „Da je Allah objavio samo ovu suru, ljudima bila bi dovoljna!“ (Safvetu-t-tefasir)

Dakle, u suri El-Asr mogu se pronaći brojne pouke i poruke, koje nam mogu pomoći u našem svakodnevnom životu. Evo nekih od tih pouka i poruka:

Vrijeme je velika blagodat našeg Gospodara

Allah, dž.š., u Kur’anu koristi razne zakletve. Budući da su Mu vjernici dužni vjerovati sve što kaže, te zakletve On ne koristi da bi nas uvjerio u nešto, nego da bi nam ukazao na važnost onoga čime se zaklinje i poruke koja slijedi nakon zakletve. Tako nam naš Gospodar zaklinjanjem vremenom ukazuje na izuzetnu vrijednost i važnost te blagodati, da bismo je iskoristili na odgovarajući način. Cijeli naš život je, u stvari, vrijeme koje trebamo paziti kako i u čemu ga provesti. U tom smislu Muhammed, s.a.v.s., kaže: „Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti!“ (Hakim, Nesai, Bejheki)

Koliko naše omladine, nažalost, vrijeme provodi u besposlici, štetnim i zabranjenim djelima? Koliko ljudi dozvoli da im prođe sabah, podne, ili bilo koji drugi namaz? Koliko ima onih koji se nakon određenog perioda pokaju i vrate vjeri i onda žale što dotadašnje vrijeme nisu bolje iskoristili? A ima i onih koji se kaju kada nastupi smrt, ali tada je kajanje prekasno! Zato trebamo dobro voditi računa o tome u čemu provodimo podareno nam vrijeme. Trebamo što prije odbaciti od sebe haram postupke, kloniti se čak i besposlica, te se truditi da što više živimo u skladu sa voljom našeg Gospodara. Na taj način ćemo postići sreću i zadovoljstvo na oba svijeta.

Sura El-Asr objašnjava put istinske sreće i zadovoljstva

Svi ljudi žele da budu sretni i zadovoljni. Međutim, mnogo je različitih mišljenja kako doći do sreće i zadovoljstva. Tako jedni misle da je sredstvo dolaska do toga novac, drugi misle da je to moć, treći da je to položaj, četvrti ugled, peti zdravlje, šesti razuzdan život i td. Mnogi su probali ostvariti sreću i zadovoljstvo uz pomoć nekih od tih sredstava, ali su se uvjerili da na taj način mogu doći samo do kratkotrajne sreće i zadovoljstva. Koliko je onih koji su se u potpunosti odali uživanjima i strastima, ali sreće i zadovoljstva nisu našli?! Koliko je onih koji su, nakon što bi iskusili sve što bi mogli – skončali svoj život samoubistvom?!

Put ostvarenja prave sreće i trajnog zadovoljstva zacrtan je upravo u ovoj suri. Poputno i trajno sretni i zadovoljni mogu biti samo oni koji vjeruju u sve što im je Gospodar objavio, koji rade u skladu sa time, koji drugima prenose istinu koju su spoznali i koji pomažu drugima u nevolji, između ostalog, savjetujući im strpljenje. Ko krene tim putem ubrzo će – uz Allahovu pomoć – doživjeti pozitivnu promjenu i bit će sretniji i zadovoljniji nego prije. A poslije će mu se sreća i zadovoljstvo povećavati…

Sura El-Asr je izuzetno vrijedna sura

Iako sura El-Asr ima samo tri ajeta, ona je važna za svakog čovjeka, jer se odnosi na cjelokupno čovječanstvo. Bilo koji čovjek koji ne posluša poruke ove sure bit će nesretan i kajat će se ili na oba, ili makar na onom, vječnom svijetu. Isto tako, ko god prihvati te poruke i ponaša se u skladu sa njima, to će mu biti razlogom sreći i zadovoljstvu na oba svijeta, te sigurnom uživanju donekle na ovom svijetu (neko manje neko više), a maksimalno na ahiretu. Zato tu suru treba što češće učiti sa razumijevanjem, nadahnjivati se njenim poukama i porukama, imati ih stalno na umu i primjenjivati ih u životu. Pored toga, za samo učenje te sure – kao i za ostale sure – nagrada je velika, deset sevapa za svaki harf!

Čovjek bez vjere je gubitnik, a sa vjerom rješava mnoge probleme

Onaj ko ne priznaje svoga Svemogućeg Stvoritelja i Gospodara može biti donekle uspješan, ali samo na ovom svijetu! Uzvišeni Allah u Kur’anu na nekoliko mjesta kaže da će nevjernici za svoja dobra djela imati nagradu na ovom svijetu, npr. u lagodnom životu, ali na ahiretu od toga neće imati ništa! Nepriznavanje svoga Gospodara morat će plaćati vječnom kaznom na ahiretu, a mnogi zbog toga budu kažnjavani još i na ovom svijetu.

A vjerniku – iskrenom i praktičnom vjerniku – osigurana je vječna sreća i uživanje na ahiretu, te sreća i određen nivo uživanja i na ovom svijetu, što zavisi od njegovih djela. Pored toga, čovjek sa jakom vjerom lakše podnosi sve probleme i poteškoće sa kojima se tokom života susreće. Također, vjera čovjeku nudi i konkretne savjete kako se odnositi prema iskušenjima i životnim problemima, kako se postaviti prema njima i kako ih rješavati da nas jačaju a ne da nas čine slabijim.

Nije dovoljno samo vjerovati, nego vjerovanje treba i djelima potvrđivati

Koliko ima onih koji čine harame i malo se pridržavaju islamskih propisa, pa kada im se skrene pažnja na to, kažu: Važno je srcem vjerovati i biti dobre duše, a ostalo će Bog oprostiti! Ova sura takve demantuje i poručuje im da samo vjerovanje bez praktičnih dobrih djela nije dovoljno! Jer, onaj ko istinski vjeruje on će i raditi u skladu sa svojim vjerovanjem. Tako npr. onaj ko vjeruje da mu njegov Gospodar zabranjuje alkohol a naređuje namaz, on se neće dvoumiti, nego će izbjegavati alkoholna pića a nastojat će da redovno klanja sve namaze, kako bi stekao zadovoljstvo svoga Gospodara. Za razliku od takvog, onaj ko vjeru ima samo u srcu ili na jeziku misli da je to ispravno i dovoljno za sreću na oba svijeta, a nije svjestan da živi u velikoj zabludi. Obično takvi ljudi nikada ozbiljno nisu ni razmišljali o svojim postupcima, odnosno o tome šta im stavlja u obavezu Onaj u koga kažu da vjeruju.

Istinu moramo prenositi na druge

Dakle, prema ovoj suri, ne samo da smo uz vjerovanje dužni činiti dobra djela (a kloniti se loših), nego nas naš Gospodar obavezuje i da Istinu koju smo spoznali prenosimo na druge. To je sasvim logično, jer onaj ko nađe pravi put i sreću ne može biti zadovoljan sa tim da to samo on posjeduje, nego će se u njemu javiti želja da na to ukaže i drugima, kako bi i oni bili na pravom putu, sretni i zadovoljni. Kako god vjernik ne smije biti sebičan u materijalnim, pogotovu to ne smije biti u duhovnim i stvarima koje se tiču života na oba svijeta. Treba naglasiti da se riječima „jedni drugima preporučuju Istinu“ misli – prije svega – na Istinu u smislu spoznaje Uzvišenog Gospodara i pravog puta, ali se time ukazuje i na sve ostalo što se može nazvati istinom i što je dobro i pozitivno općenito za ljude. Dakle, to podrazumijeva i davanje savjeta u vezi sa svakodnevnim životom, poslovima, obavezama, problemima i nedaćama i td.

Život nosi brojne probleme, pa je strpljenje neophodno

Allah je dao da život na ovome svijetu bude neodvojiv od problema. Svi ljudi na dunjaluku moraju imati problema i poteškoća, s tom razlikom što ih jedni imaju manje a drugi više. S obzirom na to, ova sura (a i mnoge druge) nas uči da moramo biti spremni na životna iskušenja i probleme, a jedan od načina je da jedni druge upozoravamo na neophodnost posjedovanja te osobine. Tako ćemo biti spremniji na iskušenja i probleme i lakše ćemo ih prebroditi svaki put kada nas zadese. Uz to, treba reći da riječ sabur (sabr) u arapskom jeziku ne znači samo strpljenje, nego i upornost, ustrajnost i izdržljivost. To znači da sabur ne treba shvatati samo kao trpljenje – što donekle ima negativnu konotaciju, nego i kao upornost i ustrajnost – što daje pozitivnu i afirmativnu dimenziju značenja riječi sabur. Dakle, ne radi se samo o trpljenju da belaj prođe, nego i o upornosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela. U tome slučaju lakše je podnositi probleme i ustrajati u dobrim djelima, te očekivati odgovarajuće rezultate i Allahovu nagradu na oba svijeta.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije