13 SAVJETA KOJI POMAŽU U KLANJANJU NOĆNOG NAMAZA, KIJAMUL-LEJL

Autor: Šejh Muhammed b . Salih el – Munedžid

Hvala pripada Allahu,
Mnogobrojne su stvari koje pomažu u klanjanju kijamul-lejla, među njima su sljedeće:

1. Iskrenost prema Allahu

Kao što nam Uzvišeni Allah naređuje da se djela samo Njemu iskreno čine:
“A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni vjeru ispovjedaju.” (prijevod značenja sure El-Bejjine, 5.)
Što je osoba iskrenija prema Allahu, to će biti vođena i pomognuta u pokornosti Allahu i približavanju Njemu.
Ubejj ibn Ka’b, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Obraduj ovaj ummet visokim položajem, vjerom, uzvišenošću, pobjedom i vlašću na Zemlji. Ko od njih bude radio djela ahireta za dunjaluk, na ahiretu neće imati ništa.” (bilježi imam Ahmed, Sahih el-Džami’, 2825.)
Mutrif ibn Abdullah ibn Eš-Šehir je rekao: “Ispravnost djela se gleda kroz ispravnost srca, a ispravnost srca kroz ispravnost namjere (nijjeta).”
lbnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, je rekao:”Shodno veličini nakane roba i njegovog htijenja i želje, dolazi do upute i pomoći od Uzvišenog. Allahova pomoć se spušta ljudima ovisno o veličini njihovog htijenja, nakana, želja i strahopoštovanja, a i poniženje dolazi ovisno o ovim faktorima.”
Zato su prve generacije muslimana čvrsto nastojali sačuvati svoja djela pokornosti Allahu, kao što je kijamul-lejl (noćni namaz).
Neki je čovjek upitao Temima ibn Evsa ed-Darija, neka je Allah zadovoljan njime:”Kako ti s klanjaš noću?” On se žestoko razljuti, pa je rekao:”Tako mi Allaha, rekat koji klanjam sredinom noći u tajnosti, draži mi je nego da klanjam cijelu noć pa da to ispričam ljudima.”
Ejjub Es-Sihtijani je klanjao cijelu noć, a kada bi se zora približila vratio bi se i legao u postelju, a kada bi zora nastupila podigao bi glas kao da je tek ustao.

2. Da onaj koji želi klanjati kijamul-lejl osjeti da ga Allah zove na noćni namaz

Kad rob osjeti da ga njegov Gospodar, Kojem ničija pokornost nije potrebna, poziva da klanja noćni namaz, on će se odazvati. Uzvišeni Allah kaže: “O ti, umotani! Probdij noć, osim malog dijela – polovinu njezinu ili malo manje od nje ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo.” (prijevod značenja sure Muzemmil,1-4.)
Sa’d ibn Hišam ibn Amir rekao je Aiši, neka je Allah zadovoljan njome: “‘Obavijesti me o noćnom namazu Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega!’ Ona reče: ‘Zar ne učiš: ‘O ti, umotani! ”? On reče: ‘Naravno! ‘ Ona reče: ‘Allah, neka je Hvaljen i Uzvišen, je učinio noćni namaz kao obavezu na početku ove sure, pa su Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, i ashabi klanjali noćni namaz jednu godinu. Za ovu suru dvanaest mjeseci nije objavljen završetak, sve dok Allah nije na njenom kraju objavio olakšanje, pa je noćni namaz postao dobrovoljno djelo nakon što je bio stroga obaveza.”’ (bilježi Muslim)

3. Poznavati vrijednosti kijamul-lejl (noćnog namaza)

Ko god spozna vrijednosti ovog ibadeta čuvat će vezu s Uzvišenim Allahom, klanjajući ovaj namaz u njegovo spomenuto vrijeme. Od predaja koje su došle a koje opisuju vrijednosti ovog ibadeta je hadis (prenešen od) Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan njime, u kojem je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: “Najbolji namaz, poslije propisanog, je namaz u sredini noći, a najbolji post poslije mjeseca Ramazana je post u Allahovom svetom mjesecu Muharremu. ” (bilježi Muslim)
Abdullah ibn Amr, neka je Allah zadovoljan s njim, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov, rekao:”Allahu najdraži namaz jeste Davudov namaz, a Allahu najdraži post jeste Davudov post. On bi spavao pola noći, klanjao trećinu, zatim spavao (preostalu) šestinu noći. Jedan dan bi postio, a drugi bi mrsio. ” (Muttefekun alejhi)
Amr ibn Abese prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Rob je najbliži Gospodaru u zadnjem dijelu noći, pa ako možeš biti od onih koji spominju Allaha u to doba, onda to budi. “(bilježe et-Tirmizi i en-Nesai’)
Prema hadisu od Ibn Mesuda, neka je Allah zadovoljan njime, Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov, je rekao:”Naš Gospodar se čudi dvojici ljudi: Čovjeku koji se izvuče iz postelje i porodice i ode na namaz. Tada Allah Uzvišeni kaže: ‘O meleki, pogledajte Mog roba digao se na namaz napustio postelju i porodicu, i došao na namaz iz želje i težnje da zadobije ono što je kod Mene. “‘(bilježi imam Ahmed, hadis je hasen; Sahihut-Tergib 258.)
Noćni namaz tjera nemar srca, kao što se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Amra ibnul-Asa, neka je Allah zadovoljan njime, u kojem je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: “Ko klanja noćni namaz učeći deset ajeta, neće biti ubrojan u nemarne. Ko klanja učeći stotinu ajeta, bit će upisan u pokorne, a ko klanja učeći hiljadu ajeta, bit će upisan u one koji dosta blaga posjeduju.”(bilježe Ebu Davud i Ibn Hibban. Hadis je hasen. Sahihut-Tergib 258.)
Jahja ibn Muaz je rekao: “Lijek srca je u pet stvari: učenju Kur’ana s razmišljanjem, praznom stomaku, noćnom namazu, skrušenosti u zadnjoj trećini noći i druženju s dobrima.”

4. Izučavati postupke prvih generacija prilikom noćnog namaza i njihovu vezanost za taj namaz

Naši prethodnici bi se naslađivali noćnim namazom i mnogo bi mu se radovali. Abdullah ibn Vehb je rekao: “Svako je naslađivanje u osnovi jedna slast, osim ibadeta. lbadet ima tri slasti: dok si u ibadetu, kada ga se sjećaš i kada budeš dobio nagradu za njega.”
Muhammed ibn el-Munkedir je rekao:”Od dunjalučkih naslada nije ostalo ništa, osim: noćnog namaza, susreta s braćom i namaza u džematu.”
Sabit el-Bennani je rekao:”Ne nalazim ništa slađe u mom srcu od noćnog namaza.”
Jezid er-Rekkaši je rekao:”S dužinom noćnog namaza dolazi radost očiju iskrenih robova, a sa dužinom žeđi njihova se srca raduju susretu s Allahom.”
Muhalled ibn Husejn je rekao:”Nisam se probudio noću a da nisam našao Ibrahima ibn Edhema kako spominje Allaha i klanja. Tada bi mi teško bilo, ali bih se utješio sljedećim ajetom:’To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.”‘ (prijevod značenja sure El-Džumua, 4.)
Ebu Asim en-Nebil je rekao: “Ebu Hanifu su nazivali ‘Stub’ zato što je mnogo klanjao (stajao u namazu).”
Od El-Kasima ibn Mu’ina se prenosi da je rekao: “Ebu Hanifa je proveo noć u namazu učeći ajet: ‘Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.’ (prijevod značenja sure El-Kamer, 46.) Ponavljao ga je plačući, a dove bi skrušeno upućivao sve dok zora ne svane.”
Ibrahim ibn Šemmas kaže: “Gledao sam Ahmeda ibn Hanbela kako provodi noći u ibadetu dok je još dijete bio.”
Kaže Ebu Bekr el-Mervezi:”Bio sam s imamom Ahmedom oko četiri mjeseca u vojsci. Uvijek bi noću klanjao noćni namaz, a danju bi učio Kur’an, i nikada nisam znao kada je završio Kur’an jer je tu tajnu čuvao.”
Imam Buhari bi klanjao i zadnji dio noći bi proveo u ibadetu sve do sehura, učeći oko polovine ili trećine Kur’ana. U ovom bi periodu noći završavao hatmu svaka tri dana.
Ibn Abdu-l-Hadi, za noćni namaz šejhul-islama Ibn Tejmijje, je rekao:”Noć bi provodio daleko od svih ljudi, osamio bi se sa svojim Gospodarom, bio bi skrušen i neprestano bi učio Kur’an. Ponavljao bi različite vrste ibadeta i danju i noći. Kad bi stupio u namaz njegovi udovi bi drhtali tako da se naginjao lijevo-desno.”
Ibn Redžeb je rekao o svom učitelju Ibnul-Kajjimu: “Ibadetio je i provodio noći u ibadetu, a namaz mu je bio izuzetn dug. Nisam vidio njemu sličnog u ibadetu, znanju o Kur’anu, hadisu i imanu – vjerovanju.”
Ibn Hadžer, opisujući svog učitelja Hafiza el-Irakija, je rekao: “Ostajao bih sa njim. Nisam vidio da je ikada izostavio noćni namaz; to je bilo poput navike za njega tj. postala mu je to navika.”

5. Spavati na desnoj strani

Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, podučio je svoj ummet (svoje sljedbenike) spavanju na desnoj strani, kao što je prenešeno u hadisu Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan njime, da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Kada neko od vas legne u postelju, neka je krajem svoje odjeće ispuca, jer ne zna šta je iza njega došlo u postelju. Zatim neka legne na desni bok i kaže: “Bismike Rabbi veda’tu dženbi vebike erfe ‘uhu. In emsekte nefs’i ferhamha, ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadekes-salihin. (S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove!)”(Muttefekun alejhi)
Od El-Bera’a ibn Aziba, neka je Allah zadovoljan njime, se prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Kad htjedneš leći u postelju uzmi abdest kao i za namaz, a zatim lezi na desni bok.” (Muttefekun alejhi)
Hafsa, neka je Allah zadovoljan njome, je rekla:”Kada bi Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, legao, stavio bi desnu ruku pod desni obraz. ” (bilježi et-Taberani, Sahih el-Džami’, 4523.)
Ibnul-Kajjim, neka je Allahova milost na njega, je rekao: “Postoji razlog Poslanikovog, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, lijeganja na desnu stranu , a on je da se srce nalazi na lijevoj strani, pa kad čovjek zaspi na lijevoj strani, spavat će previše dubokim snom, jer položaj srca će biti previše ugodan, ali ako on zaspi na svojoj desnoj strani, neće biti suviše smiren, tako da neće spavati dubokim snom.”

6. Leći u krevet pod abdestom

Već smo naveli hadis El-Bera’a ibn Aziba, neka je Allah zadovoljan njime, u kojem je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Kad htjedneš leći u postelju, uzmi abdest kao i za namaz.” (Muttefekun alejhi)
Od Muaza ibn Džebela, neka je Allah zadovoljan njime, se prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Svakom muslimanu koji zanoći s spomenom Allaha i pod abdestom, pa se u noći probudi i zamoli Allaha za dobro dunjaluka i ahireta, Allah će mu to dati. ” (bilježe Ebu Davud i imam Ahmed, Sahih el-Džami’, 5754.)
Ibn Abbas, neka je Allah zadovoljan njima, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Čistite ova tijela, Allah vas čistim učinio. Svaki rob koji zanoći čist (pod abdestom) uz njega će zanoćiti nad glavom i melek. Kad se okrene noću (melek) kaže: ‘Allahu moj oprosti Svome robu jer je on čist zanoćio. “‘ (bilježi et-Taberani. El-Munziri je rekao: ”Njegov sened (lanac prenosilaca) je dobar.” Sahih el-Džami’, 3831.)

7. Odlaženje na spavanje rano (rano lijeganje)

San neposredno poslije jacije je savjet Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, i dobra i zdrava navika. Jedan od hadisa koji opisuje vrijednost ranog lijeganja je hadis (prenešen od) Ebu Burze el-Eslemija, neka je Allah zadovoljan njime, koji prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, volio malo odgoditi jaciju, a prezirao prije nje spavati te poslijenje pričati. (bilježi El-Buharija)
Ibn Hadžer prenosi od El-Kadi Ijada da je za riječi: “a prezirao prije nje spavati” rekao: “Jer to uzrokuje da se jacija klanja kasno, ili ne klanjanje u njeno pravo (odabrano) vrijeme, a sijeljenje poslije jacije uzrokuje da čovjek prespava sabah ili izostavi noćni namaza.”
Ibn Rafi’ je rekao: “Omer ibnul-Hattab, neka je Allah zadovoljan njime, bi ljude štapom tjerao poslije jacije govoreći: ‘Ustajte i idite, Allah vas pomogao u klanjanju noćnog namaza!”‘
Što se tiče samog spavanja, potrebno je izabrati odgovarajuću postelju, tako da ne treba pretjerivati u pogledu posteljine (dušek), posebne mehkoće i udobnosti, jer sve to uzrokuje dug san i nemar, izaziva lijenost i opuštenost.
Aiša, neka je Allah zadovoljan njom, je rekla: “Poslanikov, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, jastuk, na kojem je spavao, je bio od štavljene kože ispunjen palminim lišćem.” (bilježe Ebu Davud i imam Ahmed. Sahih el-Džami’, 4714.)
Od Ibn Abbasa, neka je Allah zadovoljan njime, se prenosi da je Omer ibn el-Hattab ušao kod Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, dok je bio na hasuri koja je na njegovom boku ostavila tragove. Omer reče: “‘O Allahov Poslaniče, zašto nisi uzeo postelju ugodniju od ove! ‘ On, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, reče: ‘Ja nemam želje za dunjalukom. Za mene je dunjaljuk kao kad jahač putuje (vrućim) ljetnim danom, pa se u dijelu dana skloni u hlad, a zatim produži. “‘ (bilježe imam Ahmed i el-Hakim. Sahih el-Džami’, 5545.)
Aliji ibn Bekkaru, Allah mu se smilovao, bi njegova sluškinja namjestila postelju, a on bi tu postelju opipao rukom i rekao:”Tako mi Allaha, ti si posteljo divna, tako mi Allaha, ti si ugodna, ali Allaha mi neću večeras na tebi biti (neću se odmarati na tebi).” Zatim bi ustao i klanjao sve do zore.
Takoder ne bi trebalo pretjerivati sa spavanjem.
Ibrahim ibn Edhem kaže: “Ako prespavaš noć, a dan provedeš beskorisno i grijehe budeš stalno činio pa kako ćeš udovoljiti Onome ko o tebi stalno brine!”

8. Razviti naviku učenja zikra prije spavanja

Jer ovi zikrovi su čvrsti bedem koji, Allahovim dozvolom, čuvaju od šejtana i pomažu ustajanje na noćni namaz.Prenosi se od Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan sa njim, da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: “Kada neko od vas legne u postelju, neka je krajem svoje odjeće opuca, jer ne zna šta je iza njega došlo u postelju. Zatim neka legne na desni bok i kaže: “Bismike Rabbi veda’tu dženbi ve bike erfe ‘uhu. In emsekte nefs’i ferhamha, ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibadekes-salihin. (S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove!).” (Muttefekun alejhi)
Aiša, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, prilikom lijeganja u postelju svake noći skupio dlanove, zatim puhnuo u njih učeći:”Kul huvallahu Ehad, Kul e ‘uzu bi Rabbil-felek i Kul e ‘uzu bi Rab bin-nas “, a zatim bi dlanovima potrao ono što bi mogao od svog tijela počinjući od glave i lica, pa naniže. To bi radio tri puta. “(Muttefekun alejhi)
Ibn Mesud, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Ko naveče prouči zadnja dva ajeta iz sure EI-Bekare, dovoljna su mu (zaštita).” (Muttefekun alejhi)
Enes ibn Malik, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da bi Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, prilikom lijeganja u postelju govorio: “El-hamdu lillahi-l-lezi at’amena ve sekana ve kefana ve avana, fe kem mimmen la kafije lehu ve la mu’vi leh.”- Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe učini nama dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju zaštitnika i skrbnika!” (bilježi Muslim)
Prema hadisu Ebu Hurejre, u kojem on priča o tome kako je zarobio šejtana, šejtan mu je rekao:”Kada legneš u postelju prouči Ajetul-kursijj: ”Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san… ” (prijevod značenja sure El-Bekare, 255), sve do kraja, jer će ti to donijeti Allahovu zaštitu i šejtan ti se neće približiti sve dok ne osvaneš.” Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan njime, je to spomenuo Poslaniku, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, a on mu je rekao: “Rekao ti je istinu, iako je on lažov.”(Muttefekun alejhi)
Alija ibn Ebi Talib, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da kada je Poslanikova kćerka Fatima, neka je Allah zadovoljan njome, došla Poslaniku i tražila od njega slugu, on, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je rekao njoj i Aliji:”Hoćete li da vas uputim na nešto bolje od sluge? Kada legnete u postelju recite trideset i tri puta Subhan Allah, trideset i tri El-hamdu lillah i trideset i četiri puta Allahu ekber – to vam je bolje od sluge! “(Muttefekun alejhi)
Enes ibn Malik, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Uči ‘Kul jaa ejjuhe’l-kafirun’ kada želiš zaspati, jer je ona (ova sura) odricanje od širka (politeizma). ” (bilježi El-Buharija, Sahih el-Džami’, 1172. )
Hafsa, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi da bi Poslanik,neka je Allahov mir i blagoslov na njega, kada bi pošao da legne, stavio desnu ruku pod desni obraz i rekao: ”Rabbi kini azabeke jevme teb’asu ibadeke” (“Allahu, sačuvaj me Tvoje kazne kada proživiš Svoje robove!”)” (bilježi Ebu Davud, Sahih el-Džami’, 4532.)
El-Bera’ ibn Azib, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao:”Kada želiš leći, uzmi abdest kao za namaz, a zatim lezi na desni bok i reci:”Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžehtu vedžhi ilejke ve eldže’tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte” – (“Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema zaštite ni spasa od Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao.”) Pa ako umreš, umro si na ispravnoj vjeri (fitri), neka ti ove riječi budu zadnje što progovoriš.”(Muttefekun alejhi)
Musliman treba imati naviku da učiti i zikrove propisane šerijatom prilikom buđenja iz sna, kao što se prenosi u hadisu Ebu Hurejre, da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: ”El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi džesedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi (‘Hvala Allahu, Koji je zdravim očuvao moje tijelo, vratio mi moju dušu i omogućio mi da Ga se sjećam.’)” (bilježe Et-Tirmizi i En-Nesa’i, Sahih el-Džami’, 326.)
Ubade ibn Samit, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: “Ko se probudi u noći neka kaže: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ‘a’la kulli šej ‘in kadir. El-hamdu lillah, subhan Allah, ve Ia ilahe illallah vallahu ekber ve Ia havle ve Ia kuvvete illa billah ‘ (Nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim moć ima. Zahvala Allahu, slavljen neka je Allah, nema boga osim Allaha, Allah je najveći, nema snage niti moći osim sa Allahom.) a zatim kaže: ‘Allahumme gfirli’ (Allahu moj oprosti mi) ili nešto drugo zamoli, dova će mu biti uslišana. Ako uzme abdest i klanja namaz će mu biti primljen. ” (bilježi Buharija)
Imam Ibn Bettal je rekao: “Allah je obećao preko svoga Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, onome ko se probudi izgovarajući riječi jednoće svoga Gospodara (tevhida), iz pokornosti Njegovoj vlasti, priznajući Njegove blagodati i zahvaljujući na njima i ne pripisujući Mu ono što Mu ne dolikuje, izgovarajući ‘Subhan Allah’ i pokorno učeći tekbir ‘Allahu Ekber’, predajući mu se iz nemoći i potrebe za Njegovom pomoći – da ako Ga nešto zamoli, On će mu se odazvati, a ako klanja, namaz će mu biti primljen. Svako ko čuje ovaj hadis treba ga primjeniti i praktikovati većinu od toga i iskreno svoj nijjet učiniti u ime svog Gospodara, Uzvišenog i hvale dostojnog.”
El-Bera ib Azib, neka je Allah zadovoljan njime, je prenio da bi Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, prilikom buđenja iz sna govorio: ”Elhamdulillahi-lezi ahjana ba’de ma ematena ve ilejhin-nušur’ (Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i Njemu ćemo biti proživljeni.) ” (bilježi Muslim)
Ibn Abbas, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da bi Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, kada bi se probudio protrljao lice rukom, a zatim pogledao u nebo i proučio deset zadnjih ajeta iz sure Ali-Imran: ”Doista, u stvaranju nebesa i Zemlje … ” (prijevod značenja sure Ali- Imran, 190.) (bilježi Muslim)
Imam En-Nevevi je rekao: “U hadisu se spominje da je mustehab (preporučeno) potrati lice od sna i učiti spomenute ajete prilikom buđenja.”

9. Nastojati spavati u toku dana, bilo prije ili poslije podne namaza

Enes, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: ”Prakticirajte kratak popodnevni san, jer šejtani to ne prakticiraju!” (bilježi et-Tabarani; El-Sahihah ,2647. )
Ishak ibn Abdullah je rekao: “Kratak popodnevni san (kajlula) je djelo dobrih ljudi. Ona odmara srce i pomaže ustajanje na noćni namaz.”
El-Hasan el-Basri je prošao sredinom dana kroz pijacu i opazio grupu ljudi kako se nadvikuju i prave žamor. Rekao je:”Zar ovi danju ne spavaju? ”Odgovoreno mu je: “Ne.” On reče: “Vidim da će njihova noć biti zlokobna.”

10. Izbjegavanje pretjerivanja u jelu i piću

Pretjerivanje u jelu i piću su dvije od glavnih prepreka čovjeku da ustane na noćni namaz. Pretjerivanje u jelu i piću odvaja čovjeka od noćnog namaza.
El-Mikadam ibn Ma’d Jekrib, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: “Čovjek ne može napuniti goru posudu od svog stomaka. Dovoljni su mu zalogaji koji će mu život održati. Pa ako mora neka trećinu stomaka napuni hranom, trećinu vodom, a trećinu ostavi za zrak. ” (bilježe et-Tirmizi i Ibn Madže. Sahih el-Džami’, 5674.)
Ebu Džuhejfe, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao čovjeku koji je u njegovom prisustvu podrignuo:”Sustegni se od podrigivanja. Ljudi koji su bili najsitiji na dunjaluku, bit će najgladniji na ahiretu. ” (bilježi el-Hakim, Sahih el-Džami’, 1190.)
Sufjan es-Sevri je rekao: “Malo jedite, pa ćete sačuvati (biti u stanju klanjati) noćni namaz!”
Ma’kal ibn Habib je vidio neke ljude kako mnogo jedu, pa reče: “Ne vidim da naši prijatelji žele dočekati klanjati noćni namaz!”
Vehb ibn Munebbih je rekao: “Najdraži čovjek šejtanu je onaj koji jede i spava mnogo.”

11. Boriti se protiv vlastitog nefsa kada je u pitanju klanjanje noćnog namaza

Ovo je jedno od najboljih sredstava koja pomažu u ustajanju na noćni namaz, jer ljudska priroda je sklona da teži lošem, pa onaj koji joj se odazove na poziv odvest će ga u propast i uništenje. Uzvišeni nam je naredio borbu protiv nas samih, kao što On kaže:
”… i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti!” (prijevod značenja sure El-Hadždž, 78.)
”One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (prijevod značenja sure El -Ankebut, 69.)
”Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.”(prijevod značenja sure Es-Sedžda, 16.)
Fudal ibn Ubejd, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega,rekao:”Mudžahid (borac) je onaj ko se bori protiv svog nefsa u ime Allaha.” (bilježe et-Tirmizi i Ibn Hibban, El-Sahihah, 549.)
Prema hadisu Ukbe ibn Amira, neka je Allah zadovoljan njime, Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je rekao:”Kada čovjek iz mog ummeta ustane da klanja noćni namaz, boreći se protiv svog nefsa i čisteći sebe, na njemu su čvorovi. Kad abdesti ruke, rasplete se jedan čvor. Kad abdesti lice, rasplete se sljedeći čvor. Kad potare glavu rasplete se, također, čvor, i kada opere noge rasplete se čvor. Tada Uzvišeni Allah onim iza zastora kaže: ‘Pogledajte u Mog roba kako se nadmeće sa svojim nefsom i kako Me moli! Šta god Me zamoli to mu i pripada.” (bilježe imam Ahmed i Ibn Hibban. Sahih et-Targib, 627.)
Muhammed ibn El-Munkedir je rekao: “Nadmetao sam se sa svojim nefsom četrdeset godina sve dok mi se nije potčinio.”Sabit el-Bennaije rekao: “Ukroćivao sam svoj nefs u pogled noćnog namaza dvadeset godina, i slast sam u njemu ( kijamul lejl) osjećao dvadeset godina.”Omer ibn Abdulaziz kaže: “Najbolja su djela u kojima se nefs prisili na njih.”
Abdullah ibn El-Mubarek kaže: “Dobre prethodnike su njihove duše podsticale na dobro, ali naše duše ne žele učiniti ono što mi želimo osim uz prisilu, zato ih trebamo prisiljavati!” Katade kaže: “O sine Ademov, ako ne želiš raditi dobra djela izuzev onih za koja imaš snage (energije), onda tvoj nefs teži mrzovolji (lijenosti) i dosadi. Istinski vjernik je onaj koji gura sebe (nadmeće se)!”

12. Izbjegavanje grijeha (čuvanje od grijeha)

Ako musliman želi biti od onih koji su zaradili čast razgovora s Allahom u dubokoj noći neka se čuva grijeha, onaj ko se isprlja nečistoćom grijeha neće biti upućen na noćni namaz.
Neki čovjek reče Ibrahimu ibn Edhemu: “Ne mogu da klanjam noćni namaz, pa daj mi lijeka (reci mi lijek za to)!’ On reče: ‘Ne čini Mu nepokornost danju, pa ćete On podići pred Sebe da mu klanjaš noću. Tvoje stajanje pred Njim u noći je najveća počast. Grješnik ne zaslužuje tu počast.”
Neki čovjek reče El-Hasenu el-Basriju: “O Ebu Seide, zanoćim zdrav i želim klanjati noćni namaz i pripremim se za abdest, pa zašto ne mogu da ustanem da klanjam!?” On mu odgovori: “Svezali su te tvoji grijesi ! ” On (Hasan el-Basri) je rekao, neka je Allah zadovoljan njime: “Rob počini grijeh pa mu se zabrani klanjanje noću i post danju.”
El-Fudajl ibn ljjad je rekao: “Ako ne možeš noću klanjati i danju postiti, znaj da si lišen i sputan, a sputali su te tvoji grijesi.”

13. Obračun sa samim sobom zbog ostavljanja noćnog namaza

Samoobračun je odlika dobrih i iskrenih. Uzvišeni Allah kaže:
“O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.”(prijevod značenja sure El-Hašr, 18.)
Imam lbnul-Kajjim je rekao: “Ako će rob biti odgovoran za sve pa čak i za vid, sluh i srce, kao što Uzvišeni kaže: ‘Ne povodi se za onim što ne znaš! l sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.'(prijevod značenja sure El-Isra, 36.), onda je potrebno da se sam preračuna prije nego što mu bude obračunavano.”
Kijamul lejl je ibadet koji srce veže za Uzvišenog Allaha, i čini srce jakim da prebrodi životna iskušenja i savlada nefs u trenucima kada se glasovi ne čuju, oči spavaju i spavači prevrću u posteljama. Zato je noćni namaz (kijamul lejl) mjerilo iskrene namjere i odlika onih koji imaju velike ambicije. Uzvišeni ih je pohvalio i odvojio od ostalih u Kur’anu, gdje kaže:
”Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!”'(prijevod značenja sure Ez-Zumer, 9.)
Kijamul lejl je pritvrđeni sunnet (es-sunnetu’l-mu’kkede)na čije je obavljanje Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov, podsticao kada je rekao:”Držite se noćnog namaza jer je on praksa dobrih ljudi prije vas, povod da se približite vašem Gospodaru i da vam se oproste grijesi. Noćni namaz zabranjuje zlo i tjera bolest od tijela.” (bilježe et-Tirmizi i imam Ahmed)
Prema hadisu, Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je rekao: “Najbolji namaz poslije propisanih namaza je noćni namaz.”
Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je imao naviku da klanja kijamul lejl, i nije ga ostavljao ni na putovanju ni kod kuće. Klanjao bi kao predvodnik sinova Ademovih, iako su mu svi grijesi (i prošli i budući) bili oprošteni, sve dok mu ne bi pete natekle, a kada bi bio upitao o tome, rekao bi:”Zar da ne budem rob zahvalni?”(Muttefekun alejhi)
Tako su naši dobri prethodnici, Allah bio zadovoljan njima, činili. Ebu-Derda, neka je Allah zadovoljan njime, bi govorio:”Klanjajte dva rekata u noćnoj tami zbog kaburske tame.” Ahmed ibn Harb je rekao: “Čudim se onome koji zna da mu se Džennet ukrašava iznad njega, a vatra potpalju ispod njega kako spava između njih.”
Omer ibn Zerr bi rekao kad bi ugledao da noć pada: “Došla je noć i noć ima svoje strahopoštovanje, a preče je da se Allaha bojimo.”
Zato je Fudajl ibn ljjad rekao: “Zatekao sam ljude koji se stide Allaha u noćnoj tmini zbog dugog spavanja. Ležao je na boku, a kad bi se pomaknuo rekao bi: ‘Nije ovo za tebe. Ustani i uzmi djela za Ahiret.’”
El-Hasan el-Basri je rekao: ”Ne znamo za djelo koje je (duši) teže i napornije od hvatanja u koštac s noćima (tj. od klanjanja noćnog namaza) i od udjeljivanja od ovog imetka.” Neko mu reče: ”Zašto je kod onih koji klanjaju noćni namaz primjetno da njihova lica spadaju u primjere najljepših lica?” On reče: ”Jer su se takvi osamili sa Milostivim pa ih je On zaodjenuo dijelom Svoje svjetlosti.”
Žene dobrih prethodnika su se trudile klanjati noćni namaz, sa predanošću i energijom. Pa gdje su današnje žene u odnosu na ta velika djela?! ‘Urve ibn ez-Zubejr je rekao: “Jedan dan sam došao Aiši, radijjallahu anha da je poselamim pa sam je zatekao kako klanja i uči ajet: ‘pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao’ (prijevod značenja sure et-Tur, 27.), ponavljala je ovaj ajet i plakala. Sačekao sam je, a kada mi je dosadilo čekanje otišao sam radi svoje potrebe na pijacu. Kad sam se vratio ona je isto kao i prvi put ponavljala ovaj ajet plačući.”
Enes ibn Malik, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov, rekao: “Rekao mi je Džibril: ‘Obiđi Hafsu ona mnogo posti i mnogo klanja noću (kijamul lejl). “‘ (bilježi el-Hakim, Sahih el-Džami’, 4227.)
Muaza el-Adevija, jedna od dobrih tabi’inki, je noć vjenčanja provela klanjajući sa svojim mužem Sile ibn Ešjemom sve do zore. Kad su ubijeni njen muž i sin u džihadu po cijelu noć bi klanjala, ibadetila i dovila Allahu, a danju bi spavala. Ako bi zadrijemala klanjajući noćni namaz rekla bi sebi: “O dušo, mnogo sna je pred tobom.”
Kad bi Habiba el-Adevija klanjala jaciju, otišla bi na krov svoje kuće, obukla košulju i mahramu i rekla: “O moj Bože, zvijezde su izašle, oči zaspale, vladari svoja vrata pozatvarali ali Tvoja vrata su otvorena. Svako se sa svojim voljenim osamio, ja ovdje stojim pred Tobom.” Zatim bi stala na namaz, i dozivala svoga Gospodara sve do pojave zore. Pred zoru bi rekla: ”O Allahu, ova noć ode, a dan se pojavi, kamo sreće da znam da li si mi primio ovu noć (ibadet moj) – pa da sebi mogu čestitati, ili si mi je odbio – pa da se tješim.”Amra, supruga Habiba el-Adžemija, klanjala je jedne noći dok joj je muž spavao. Kada se zora približila muž je još spavao. Ona ga je probudila i rekla mu: “Ustani, moj gospodine. Noć je otišla, dan je došao, pred tobom je dug put, a opskrba oskudna. Karavane dobrih su otišle ispred nas, a mi smo ostali.”
Molimo Allaha da nas pomogne u spomenjanju Njega, zahvaljivanju i ibadetu Njemu Neka je salavat i selam na našeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije